غلامحسين عبدالله زاده
غلامحسين عبدالله زاده

غلامحسين عبدالله زاده

دانشکده: مدیریت کشاورزی

رتبه علمی: دانشيار

گروه آموزشی: ترویج و آموزش کشاورزی

پست الكترونيكي: abdollahzd(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 19881
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان