وبگاه شخصی غلامحسين عبدالله زاده

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
کتاب ها

نام اصلی کتابنام فارسی کتابمترجماننویسنده(گان)سال انتشارمحل انتشار


نام کتابمولفسال انتشارمحل انتشار
کارآفرینی و پایداری، به سوی کارآفرینی پایدار شریف‌زاده، محمد شریف.، عبدالله‌زاده.، غلامحسین.، اکبری، مرتضی.، مبینی دهکردی، علی 1395 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران 
برنامه‌ریزی فضایی و آمایش سرزمین  كلانتري، خلیل.، عبدالله¬زاده، غلامحسین 1391 انتشارات فرهنگ صبا، تهران 
بانك مجازي ايده عربيون، ابوالقاسم.، عبدالله¬زاده، غلامحسین. اميري، بهرام. رضا 1391 نشر قصار. تهران 
مقدمه‌اي بر توسعه پايدار كشاورزي عربيون، ابوالقاسم.، عبدالله¬زاده، غلامحسین 1391 نشر قصار. تهران 


  بازديد : 16360
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان