وبگاه شخصی غلامحسين عبدالله زاده

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. عبدالله¬زاده، غلامحسین.، قرقانی، طاهره.، شریف¬زاده، محمد شریف. خاکسار مقدم، گوهر, بررسی عوامل موثر بر گرایش به اسکان در بین خانوارهای عشایری شهرستان سمیرم, فضای جغرافیایی, 1396, شماره (7 (57)), 234-213.
 2. عربیون، ابوالقاسم.، عبدالله¬زاده، غلامحسین.، شریف¬زاده، محمد شریف. , برنامه‌ریزی راهبردی تحقیقات کارآفرینی کشور, پژوهش¬های مدیریت منابع سازمانی, 1396, شماره (7 (1)), 148-125.
 3. عبدالله¬زاده، غلامحسین.، خدیجه صالحی.، قرقانی، طاهره. , تحلیل آثار محیطی توسعه گردشگری در نواحی روستایی و عوامل موثر بر آن (مطالعه ناحیه آق‌سو در استان گلستان), جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی, 1396, شماره (27(2)), 170-147.
 4. 10. شریف¬زاده، محمد شریف.، صالحی طالشی، فاطمه.، عبدالله¬زاده، غلامحسین.، خواجه شاهکوهی، علیرضا. , حکمروایی شایسته مبتنی بر سرمایه اجتماعی در مدیریت روستایی در شهرستان جویبار, آمایش جغرافیایی فضا, 1396, شماره (7(24)), 122-105
 5. شریف¬زاده، محمد شریف.، عبدالله¬زاده، غلامحسین.، پهلوانی، محمد هادی, رابطه مولفه¬های سرمایه¬ی روان¬شناختی و ویژگی¬های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی, 1396, شماره (40), 83-68
 6. 8. عبدالله¬زاده، غلامحسین.، جمشیدی کوهساری، احمد.، حسینی المدنی، سید حسن.، شریف¬زاده، محمد شریف, اثربخشی اعتبارات بر توسعه کسب و کارهای دامپروی در نواحی روستایی استان قم, اقتصاد فضا و توسعه روستایی, 1396, شماره (6 (1)), 18-1.
 7. عبدالله¬زاده، غلامحسین.، شریف¬زاده، ابوالقاسم.، قدمی امریی، زینب. , تحلیل مزیت‌ها و محدودیت‌های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی: موردکاوی ماشین نشاءکار در مزارع برنج شهرستان ساری, تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، , 1396, شماره (2-48 (1)), 122-109
 8. عبدالله‌زاده، غلامحسین.، شريف‌زاده، ابوالقاسم.، حسینی نیا، غلامحسین.، حیدری، علیقلی., شناسایی و اولویت‌بندی گزیدارهای توسعه تشکیلات ترویج تعاون کشور, تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, 1395, شماره (2-47 (4)), 167-151.
 9. عبدالله‌زاده، غلامحسین.، ترحمی، بنفشه.، شريف‌زاده، محمد شریف.، محبوبی، محمد رضا. , بررسی نقش و کارکرد تعاونی¬های دهیاری در توسعه روستایی استان گلستان, پژوهش و برنامه¬ریزی روستایی, 1395, شماره (5 (4)), 154-137.
 10. عربيون، ابوالقاسم.، عبدالله‌زاده، غلامحسین.، شريف‌زاده، محمد شریف.، امیری، بهرام، رضا, اولویت¬بندی عوامل کلیدی در پیاده¬سازی بانک مجازی ایده در رسته مخابرات, توسعه کارآفرینی, 1395, شماره (9(3)), 152-493.
 11. عبدالله¬زاده، غلامحسین.، شریف¬زاده، محمد شریف.، قدمی امریی، زینب. , ارزیابی آگاهی برنجکاران شهرستان ساری از پیامدهای مصرف سموم شیمیایی و خطرات آن برای سلامت در سال زراعی 1394. , سلامت و محیط زیست, 1395, شماره (9(4)), 558-545.
 12. شريف‌زاده، محمد شریف.، عبدالله‌زاده، غلامحسین.، اژدرپور، علیرضا.، شریفی، مهنوش., پدیدار شناسی برداشت روستاییان از تعلق مکانی در شهرستان بابل. , توسعه محلی (روستایی-شهری), 1395, شماره (8 (1)), 138-113.
 13. شريف‌زاده، محمد شریف.، عبدالله‌زاده، غلامحسین, سازوکارها و معیارهای کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه خبرگان کارآفرینی , فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی, 1395, شماره (38), 17-3
 14. عبدالله¬زاده، غلامحسین.، صالحی، خدیجه.، شریف¬زاده، محمد شریف.، خواجه شاهکوهی، علیرضا. , بررسی تأثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی در استان گلستان, برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری, 1394, شماره (4 (15)), 169-148.
 15. عبدالله¬زاده، غلامحسین.، شریف¬زاده، ابوالقاسم.، ترحمی، بنفشه, مقایسه روش‌های تجمیع شاخص‌ها برای ساخت شاخص ترکیبی توسعه منطقه‌ای, مطالعات و پژوهش‌هاي شهري و منطقه‌اي, 1394, شماره (7 (27)), 1-20.
 16. شریف¬زاده، ابوالقاسم.، عبدالله¬زاده، غلامحسین. , مولفه‌های توسعه‌ی آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی, پژوهش مديريت آموزش كشاورزي, 1394, شماره (32), 112-96.
 17. عبدالله¬زاده، غلامحسین.، شریف¬زاده، محمد شریف.، عربیون، ابوالقاسم. , تبیین مولفه‌های مفهومی اخلاق کسب‌وکار در کشاورزی: تحلیل خوشه‌ای برداشت‌ها, توسعه کارآفرینی, 1394, شماره (8 (2)), 271-253.
 18. عبدالله¬زاده، غلامحسین.، قیامی¬راد، امیر.، گل¬زاده، ملیحه.، محمدی، قادر, بررسی رضایتمندی گردشگران ورزشی از زیرساخت¬های اقامتی (هتل¬ها) در شهر تبریز, فضای جغرافیایی, 1394, شماره (15 (52)), 283-267
 19. محبوبی، محمد رضا.، نبی‌زاده، سیامک.، عبدالله‌زاده، غلامحسین. , ارزیابی مدیریت پایدار اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی (مطالعه موردی شهرستان ملکان), راهبردهای توسعه روستایی, 1394, شماره (2 (2)), 80-61.
 20. شریف‌زاده، محمد شریف.، حسین‌خانی، مهدیه.، عبدالله¬زاده، غلامحسین. , بررسی امکان‌پذیری مدیریت تلفیقی آفت کرم خراط گردو در شهرستان بافت, تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, 1394, شماره (46 (2)), 246-233.
 21. عبدالله¬زاده، غلامحسین.، شریف¬زاده، محمد شریف. خواجه‌شاهکوهی، علیرضا. , ارزیابی و مقایسه سطوح پایداری در نظام تولید برنج شهرستان ساری., اقتصاد فضا و توسعه روستایی, 1394, شماره (4 (3)), 135-111.
 22. علیرضایی، محمد رضا.، رجبی تنها، معصومه.، عبدالله¬زاده، غلامحسین, کاربرد مدل توازن واحد‌هاي تصميم گيرنده در ارزیابی پايداري کشاورزي بین استانی, تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, 1394, شماره (46 (3)), 516-503.
 23. عربیون، ابوالقاسم.، عبدالله¬زاده، غلامحسین.، شریف¬زاده، محمد شریف. , ارزیابی محتوا و روش‌های تحقیقات کارآفرینی در کشور, پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی , 1394, شماره (7 (2)), 103-79.
 24. عبدالله¬زاده، غلامحسین.، چنگیزی، مهدیه.، شریف¬زاده، محمد شریف. , بررسي تأثير پروژه‌هاي يكپارچه‌سازي اراضي بر پايداري كشاورزي (مطالعۀ دشت هراز در استان مازندران), پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی, 1394, شماره (4 (4)), 162-147.
 25. عبدالله‌زاده، غلامحسین.، شريف‌زاده، ابوالقاسم.، احمدی-گرجی، حسین. دهقانپور، مجتبی.، نامجویان شیرازی، زهرا, موانع کاربرد عمليات مبارزه بيولوژيك در مزارع برنج شهرستان ساري (موردکاوی زنبور تریکوگراما در مبارزه با آفت ساقه‌خوار), پژوهش‌های علوم ترویج و آموزش کشاورزی, 1394, شماره (12 (1)), 228-211.
 26. محمدزاده چالی، محجوبه.، شریف¬زاده، محمد شریف.، عبدالله¬زاده، غلامحسین.، کوسه غراوی، یازمراد., بررسی کارکرد اتحادیه تعاونی‌های مرتع‌داری در استان گلستان, تعاون و کشاورزی, 1394, شماره (16), 75-101.
 27. خواجه شاهکوهی، علیرضا.، عبدالله¬زاده، غلامحسین. مدانلو جویباری، مسعود, تحلیلی بر پایداری نواحی شهری و اولویت¬بندی توسعه آن با کاربرد تکنیک تاپسیس (مورد مطالعه: نواحی شهری گرگان), مطالعات برنامه‌ریزی شهری, 1394, شماره (1 (4)), 118-99.
 28. سالاری، نجیب‌الله.، محبوبی، محمد رضا.، شريف‌زاده، محمد شریف.، عبدالله‌زاده، غلامحسین, امکان‌سنجی مدیریت مشارکتی آبیاری در تعاونی‌های تولید روستایی شهرستان تایباد, تعاون و کشاورزی, 1393, شماره (3 (12)), 131-112.
 29. عبدالله¬زاده، غلامحسین.، شریف¬زاده، ابوالقاسم.، قدمی امریی، زینب. , ارزيابي اثرات مجتمع صنایع چوب و كاغذ مازندران بر توسعه نواحی روستایی, مطالعات و پژوهش‌هاي شهري و منطقه‌اي, 1393, شماره (6 (3)), 1-24
 30. عبدالله‌زاده، غلامحسین.، کلاگر، پیمان.، عابدی سروستان، احمد.، محبوبی، محمد رضا. , ملزومات راه‌اندازی کسب و کار در نواحی روستایی استان گلستان و تأثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای, پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی, 1393, شماره (3 (6)), 116-103.
 31. شریف¬زاده، ابوالقاسم.، عبدالله¬زاده، غلامحسین, تدوین نشانگرهای کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی, توسعه کارآفرینی, 1393, شماره (7 (2)), 287-267.
 32. خواجه شاهکوهی، علیرضا.، عبدالله¬زاده، غلامحسین. , تحلیلی بر پایداری نواحی شهری و اولویت¬بندی توسعه آن با کاربرد تکنیک تاپسیس (مورد مطالعه: نواحی شهری گرگان), مطالعات برنامه‌ریزی شهری, 1392, شماره (1 (4)), 118-99.
 33. عربيون، ابوالقاسم.، عبدالله‌زاده، غلامحسین.، شريف‌زاده، ابوالقاسم, بررسی و تحلیل گرايش به خوداشتغالي در بین دانشجویان (مورد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان), تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, 1392, شماره (44 (4)), 591-581.
 34. هماپور، فاطمه.، شریف¬زاده، ابوالقاسم.، عبدالله¬زاده، غلامحسین. , بررسي کارآفرینی شرکتی در شرکت‏ تعاونی روستایی شباهنگ شهریار, تعاون و کشاورزی, 1392, شماره (3 (9)), 150-113
 35. عبدالله‌زاده، غلامحسین.، عربيون، ابوالقاسم.، شريف‌زاده، ابوالقاسم.، امیری، بهرام، رضا. , تبیین رفتار ارائه ایده در نظام پیشنهادهای سازمانی, پژوهش‌نامه مدیریت تحول, 1392, شماره (5 (10)), 191-169.
 36. شریف‌زاده، ابوالقاسم.، عبدالله‌زاده، غلامحسین.، قادرزاده، سلیمان, بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضاء در مدیریت شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان گرگان, تعاون و کشاورزی, 1392, شماره (2 (8)), 25-1
 37. عبدالله‌زاده، غلامحسین.، شریف‌زاده، ابوالقاسم.، عربیون، ابوالقاسم, ارزیابی پيامدهاي توسعه گردشگری در نواحي روستایی, جغرافيا و برنامه‌ريزي محيطي, 1392, شماره (24 (4)), 32-15.
 38. شریف¬زاده، ابوالقاسم.، عبدالله¬زاده، غلامحسین.، شریفی، مهنوش, عامل‌های تأثیرگذار بر کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی, پژوهش مديريت آموزش كشاورزي, 1392, شماره (25), 88-72.
 39. شریف¬زاده، ابوالقاسم.، عبدالله¬زاده، غلامحسین. , تحلیل سلسله مراتبی گزیدارهای آموزش کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی, تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, 1392, شماره (44 (1)), 107-95.
 40. عبدالله¬زاده، غلامحسین.، خواجه شاهکوهی، علیرضا, تبيين عوامل و انگيزه‌هاي موثر بر موفقيت كسب‌ و كارهاي گردشگري در نواحي روستایی, نگرش‌های نو در جغرافیایی انسانی, 1392, شماره (5 (2)), 107-93.
 41. عربيون، ابوالقاسم.، عبدالله‌زاده، غلامحسین.، شريف‌زاده، ابوالقاسم, و تحلیل گرايش به خوداشتغالي در بین دانشجویان (مورد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان), تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, 1392, شماره (44 (4)), 591-581.
 42. عبدالله‌زاده، غلامحسین.، عربيون، ابوالقاسم.، شريف‌زاده، ابوالقاسم.، امیری، بهرام، رضا, تبیین رفتار ارائه ایده در نظام پیشنهادهای سازمانی, پژوهش‌نامه مدیریت تحول, 1392, شماره (5 (10)), 191-169
 43. شریف¬زاده، ابوالقاسم.، عبدالله¬زاده، غلامحسین. , ارتقاي مهارت‌هاي عملي دانشجويان از طريق بهبود دوره كارآموزي: مورد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان, پژوهش مديريت آموزش كشاورزي, 1391, شماره (23), 60-47
 44. شریف‌زاده، ابوالقاسم.، عبدالله‌زاده، غلامحسین. شاه‌پسند، محمد رضا, سازوکارهای مشارکت مهندسان ناظر در فرآیند تحقیقات کشاورزی در استان گلستان, پژوهش مديريت آموزش كشاورزي, 1391, شماره (21), 82-67.
 45. خواجه‌شاهكوهي، علیرضا.، عبدالله‌زاده. غلامحسین. , تبیین مؤلفه‌هاي تعیین کننده پایداری کشاورزی در بين گندمكاران تحت پوشش تعاوني‌هاي توليد روستایی استان گلستان, فصلنامه جغرافیایی آمایش فضا, 1391, شماره (4), 18-1.
 46. شریف¬زاده، ابوالقاسم.، عبدالله¬زاده، غلامحسین. , بررسی رابطه بین سبک یادگیری و خصایص کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی, پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش عالي, 1391, شماره (64), 152-131.
 47. عبدالله¬زاده، غلامحسین. کلانتری، خلیل. اسدی، علی. خواجه‌شاهكوهي، علیرضا. شریف¬زاده، ابوالقاسم. , منطقه¬بندی توسعه کشاورزی (مطالعه استان فارس), نگرش‌های نو در جغرافیایی انسانی, 1391, شماره (5 (1)), 118-97.
 48. عبدالله¬زاده، غلامحسین. كلانتري، خلیل. صحت، علیرضا. همتيار، عبدالهادی, تحلیل عوامل بازدارنده طرح¬های تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی: مطالعه موردی منطقه منطقه خور و بیابانک استان اصفهان, روستا و توسعه, 1391, شماره (15 (2)), 77-57.
 49. عبدالله زاده، غلامحسین.، شریف زاده، ابوالقاسم., سطح‌بندي توسعه منطقه‌اي در ايران (كاربرد رهيافت شاخص تركيبي), مطالعات و پژوهش‌هاي شهري و منطقه‌اي, 1391, شماره (4 (13)), 62-41.
 50. شریف‌زاده، ابوالقاسم.، عبدالله‌زاده، غلامحسین, تحليل اثرات علمی فرصت‌هاي مطالعاتي از نگاه اعضاي هيات علمي كشاورزي, سياست علم و فن‌آوري, 1391, شماره (4 (4)), 48-37.
 51. عبدالله¬زاده، غلامحسین. كلانتري، خلیل. صحت، علیرضا. خواجه شاهکوهی، علیرضا, تحلیل اثرات طرح¬های تجهیز و نوسازی اراضی (مطالعه اراضی خرما در منطقه خور و بیابانک), تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, 1391, شماره (2-43 (1)), 48-39.
 52. عربيون، ابوالقاسم.، عبدالله‌زاده، غلامحسین.، میگون پوری، محمد رضا. امیری، بهرام رضا. , ). شناسایی عوامل موثر بر ایجاد بانک¬های مجازی ایده (مطالعه موردی در شرکت مخابرات خراسان رضوی), توسعه کارآفرینی, 1390, شماره (4 (13)), 184-167.
 53. شریف¬زاده، ابوالقاسم.، عبدالله¬زاده، غلامحسین. , بررسی رضایت دانشجویان کشاورزی از کیفیت آموزشی, پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی, 1390, شماره (61), 74-51.
 54. شریف¬زاده، ابوالقاسم.، عبدالله¬زاده، غلامحسین. , ناسايي جايگاه كنوني و مطلوب دست‌اندركاران مختلف در نظام تحقيقات كشاورزي كشور, سياست علم و فناوري, 1390, شماره (4 (1)), 94-77.
 55. عبدالله¬زاده، غلامحسین. کلانتری، خلیل. اسدی، علی. دانشور عامری، ژیلا. , بررسی عوامل موثر بر عدم تعادل¬های فضایی توسعه کشاورزی (مطالعه استان فارس), اقتصاد کشاورزی و توسعه, 1390, شماره (19 (74)), 76-49.
 56. شریف¬زاده، ابوالقاسم. عربیون، ابوالقاسم. شریفی، مهنوش. عبدالله¬زاده، غلامحسین, شناسايي و اولویت‌بندی نيازهاي حمايتي توسعه كسب‌وكارهاي كشاورزي (مطالعه موردي استان گلستان), توسعه کارآفرینی, 1390, شماره (3 (10)), 91-71.
 57. عربیون، ابوالقاسم. عبدالله¬زاده، غلامحسین. شریف¬زاده، ابوالقاسم. محسنی، احمد, شناسایی و اولویت¬بندی مولفه¬های تعیین¬کننده کارآفرینی کسب و کارها, توسعه کارآفرینی, 1390, شماره (2 (8)), 98-65.
 58. عبدالله¬زاده، غلامحسین. کلانتری، خلیل. اسدی، علی. دانشور عامری، ژیلا. , تدوين و اعتبارسنجي شاخص‌هاي مناسب به منظور تحليل نابرابری¬های فضایی توسعه كشاورزي (مطالعه موردی استان فارس), تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, 1390, شماره (41-2 (1)), 125-111.
 59. رجبی تنها، معصومه. عبدالله¬زاده، غلامحسین, ارزیابی نابرابری¬های استانی بهره¬وری محصولات کشاورزی ایران؛ معرفی استان¬های مرجع برای استان¬های نابهره¬ور به کمک رویکرد تحلیل پوششی داده¬ها با رویکرد غیرمحدب, پژوهشنامه اقتصادی, 1390, شماره (10 (1)), 199-171.
 60. عربیون، ابوالقاسم. عبدالله¬زاده، غلامحسین. شریف¬زاده، ابوالقاسم, تبیین عوامل موثر بر گرایش¬ کارآفرینانه دانشجویان, اقتصاد و تجارت نوين, 1390, شماره (17 و 18), 157-138
 61. شریف¬زاده، ابوالقاسم. اسدی، علی. مختارنیا، محمد. عبدالله¬زاده، غلامحسین. شریفی، مهنوش, شناسایی و اولویت¬بندی جهت¬گیری¬های راهبردی بهسازی نظام تحقیقات کشاورزی کشور, تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, 1390, شماره (2-40 (4)), 129-119
 62. اسدی، علی. حسینی، سید محمود. عبدالله¬زاده، غلامحسین. قره¬قانی، اردوان, تحليل عوامل بازدارنده توسعه كشت‌هاي گلخانه‌اي (مطالعه موردي استان اصفهان), تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, 1390, شماره (40 (1)), 105-95
 63. شریف¬زاده، ابوالقاسم. عبدالله¬زاده، غلامحسین. ایروانی، هوشنگ. محمدزاده، سعید. شريفي، مهنوش, شناسايي و تحليل دستاوردها و پيامدهاي مورد انتظار از فرصت‌هاي مطالعاتي براي توسعه حرفه‌اي اعضاي هيات علمي كشاورزي, مجله كشاورزي، نشريه علمي پژوهشي پرديس ابوريحان, 1387, شماره (10 (2)), 82-67.
 64. علیرضایی، محمد رضا.، رجبی تنها، معصومه. عبدالله¬زاده، غلامحسین, تحليل تفاوت‌هاي منطقه‌اي در بهره‌وري بخش كشاورزي با رويكرد تحليل پوششي داده‌ها, اقتصاد و كشاورزي, 1386, شماره (1 (2)), 254-241.
 65. شریف¬زاده، ابوالقاسم. حسینی، سید محمود. کلانتری، خلیل. اسدی، علی. عبدالله¬زاده، غلامحسین, بررسي عوامل تاثيرگذار بر كاركرد پژوهشي اعضاي هيات علمي مراكز آموزش عالي كشاورزي, مجله كشاورزي پرديس ابوريحان دانشگاه تهران, 1386, شماره (9 (2)), 62-47.
 66. کلانتری، خلیل. اسدی، علی. شعبانعلی فمی، حسین. عبدالله¬زاده، غلامحسین. , تدوين واعتبارسنجي شاخص¬هاي مناسب ترويجي به منظور رتبه¬بندي استان¬ها از نظر فعاليت¬هاي آموزشي-ترويجي, مجله كشاورزي پرديس ابوريحان دانشگاه تهران, 1385, شماره (8 (2)), 70-57.
 67. کلانتری، خلیل. عبدالله¬زاده، غلامحسین, تحليل عوامل موثر بر پراكندگي و خردشدن اراضي كشاورزي (مطالعه موردي), مجله كشاورزي پرديس ابوريحان دانشگاه تهران, 1385, شماره (8 (1)), 45-33.
 68. کلانتری، خلیل. حسینی، سید محمود. عبدالله¬زاده، غلامحسین. , ساماندهي و يكپارچه‌سازي اراضي كشاورزي با استفاده از تجارب كشورهاي اروپاي شرقي, روستا و توسعه, 1384, شماره (8 (3)), 103-67.
 69. شریف¬زاده، محمد شریف.، عبدالله¬زاده، غلامحسین.، عربیون، ابوالقاسم. , آسیب‌شناسی اخلاقی کارآفرینی و توسعه کسب‌وکار: رویکردی پدیدارشناسانه, توسعه کارآفرینی, 1393, شماره (7 (4)), 589-611.
 70. عبدالله‌زاده، غلامحسین.، جزینی، افشین.، شريف‌زاده، ابوالقاسم, عوامل مؤثر بر عملياتي شدن ایده¬های کسب و کار (مطالعه کارآموزان پایگاه¬های آموزش روستايي استان اصفهان), اقتصاد فضا و توسعه روستایی, 1393, شماره (3 (3)), 129-111.
 71. شریف¬زاده، محمد شریف.، عبدالله¬زاده، غلامحسین.، شریفی، مهنوش. , شیوه‌ها و معیارهای توسعه برنامه آموزش کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی, پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی, 1393, شماره (27), 51-36.
 72. شریف¬زاده، ابوالقاسم.، خواجه شاهکوهی، علیرضا.، عبدالله¬زاده، غلامحسین.، شریفی، مهنوش, آسیب‌شناسی کسب و کارهای خانوادگی روستایی در استان گلستان, پژوهش‌های روستایی, 1393, شماره (5 (1)), 942-919.
 73. شریف¬زاده، ابوالقاسم.، عبدالله¬زاده، غلامحسین, بررسی قابلیت‌های فرهنگی دانشجویان كشاورزي , فرهنگ در دانشگاه اسلامی, 1393, شماره (10 (4)), 68-43.
 74. شریف¬زاده، ابوالقاسم.، عبدالله¬زاده، غلامحسین.، شریفی، مهنوش. , آسيب‌شناسي مدیریت تحقیقات و توسعه فناوری کشاورزی در چارچوب نظام نوآوري كشاورزي, اقتصاد و توسعه کشاورزی, 1393, شماره (28 (1)), 16-1.
 1. Abdollahzadeh, G., Sharifzadeh, M.S., Damalas, C.A, Understanding adoption, non-adoption, and discontinuance of biological control in rice fields of northern Iran, Crop Protection, 2017, شماره (93), 60-68
 2. Sharifzadeh, M.S., Damalas, C.A., Abdollahzadeh, G., Predicting adoption of biological control among Iranian rice farmers: An application of the extended technology acceptance model (TAM2), Crop Protection, 2017, شماره (96), 88-96
 3. Sharifzadeh, M. S., Damalas, C. A., Abdollahzadeh, G, Perceived usefulness of personal protective equipment in pesticide use predicts farmers' willingness to use it, Science of the Total Environment, 2017, شماره (609), 517-523
 4. 4. Rezaei, R., Damalas, C. A., & Abdollahzadeh, G. , Understanding farmers' safety behaviour towards pesticide exposure and other occupational risks: The case of Zanjan, Iran, Science of the Total Environment, 2017
 5. 1. Abdollahzadeh, G., Damalas., C. A. Sharifzadeh, M. S., Ahmadi-Gorji, H., Selecting strategies for rice stem borer management using the Analytic Hierarchy Process (AHP), Crop Protection, 2016, شماره (84), 27-36
 6. Abdollahzadeh, G., Sharifzadeh, M.S., Damalas, C.A, Motivations for adopting biological control among Iranian rice farmers, Crop Protection, 2016, شماره (80), 42-50
 7. Damalas., C. A., Abdollahzadeh, G, . Farmers' use of personal protective equipment during handling of plant protection products: Determinants of implementation, Science of the Total Environment, 2016, شماره (xxx ), xxx-xxx
 8. Mohammadzadeh, M., Sharifzadeh, M.S., Abdollahzadeh, G. Gharavi, Yazmorad, Evaluating effectiveness of rangeland management cooperatives in Gonbad, Iran, Journal of Rangeland Science , 2016, شماره (6(2)), 168-176
 9. Abdollahzadeh, G., Sharifzadeh, M.S., Damalas, C.A, Perceptions of the beneficial and harmful effects of pesticides among Iranian rice farmers influence the adoption of biological control, Crop Protection, 2015, شماره (7), 124-131
 10. Abdollahzadeh, G. Sharifzadeh, A, Rural Resident's perceptions towards tourism development: a study from Iran, International Journal of Tourism Research, 2014, شماره (16 (2)), 126-136.
 11. 5. Abdollahzadeh, G. Kalantari, K. Fisher, R. Asadi, A. Daneshvar-Ameri, Zh, Spatial Patterns of Agricultural Development: Application of the Composite Index Approach (A Case Study of Fars Province), J. Agr. Sci. Tech. , 2013, شماره (14), 51-64
 12. Abdollahzadeh, G. Kalantari, K., Sharifzadeh, A. Sehat, A, Farmland Fragmentation and Consolidation Issues in Iran; an Investigating Landholdings Viewpoints, J. Agr. Sci. Tech. , 2012, شماره (14), 1441-1452
 13. Sharifzadeh, A. Abdollahzadeh, G, Explaining Strengthening Mechanisms, Institutional Orientations and Problematic Challenges of University Agricultural Research in Iran, Journal of Education, Knowledge & Economy, 2009, شماره (3 (9)), 141–162
 14. Sharifzadeh, A. Abdollahzadeh, G. Sharifi, M, Designing a Model for Integration of Information and Communication Technologies (ICTs) in the Iranian Agricultural Research System, The Journal of Agricultural Education and Extension, 2009, شماره (15 (1)), 57 – 68
 15. Kalantari, K. Abdollahzadeh, G, Factors Affecting Agricultural Land Fragmentation in Iran: A Case Study of Ramjerd Sub District in Fars Province, Journal of Agricultural and Biological Sciences , 2008, شماره (3 (1)), 358-363

     بازديد : 16365
   Copyright © 2014
   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان