وبگاه شخصی غلامحسين عبدالله زاده

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: غلامحسين
نام خانوادگي: عبدالله زاده
دانشكده: مدیریت کشاورزی
گروه آموزشي: ترویج و آموزش کشاورزی
رتبه علمی: دانشيار
پست الكترونيك: abdollahzd@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيترویج و آموزش کشاوری دانشگاه شیراز ایران 1377-1381 
كارشناسي ارشدتوسعه روستايي دانشگاه تهران ایران 1382-1384 
دكتريتوسعه كشاورزي دانشگاه تهران ایران 1384-1388  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: بررسي نابرابري‌هاي فضايي توسعه بخش كشاورزي (مطالعه استان فارس)
English: Study on regional disparities of agricultural development in Fars province

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1389 1394 
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1394 ادامه دارد   تخصص اصلی
1-- كشاورزي پايدار (ارزيابي، سنجش، شاخص ها و مدل ها)
2-- مدیریت تلفیقی آفات (مولفه‌ها و ابعاد، عوامل پذیرش و ..)
3-- مطالعات شاخص شناسي توسعه و روش شناسي شاخص هاي تركيبي
4-- مطالعات اجتماعی اقتصادی کشاورزی، روستایی و گردشگری
5-- برنامه ريزي توسعه روستایی و منطقه اي (تکنیک ها و روش ها)آشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


  بازديد : 16359
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان