وبگاه شخصی غلامحسين عبدالله زاده

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: 1- اقتصاد توسعه کشاورزی؛ 2- مبانی پایداری کشاورزی؛ 3- قوانین صنعتی و خوداشتغالی؛ 4- آمار و احتمالات؛ 5- آشنایی با شیوه¬های خوداشتغالی؛ 6- توسعه و كشاورزي پايدار؛ 7- اصول برنامه‌ريزي ترويجي؛ 8- کاربرد کامپیوتر در ترویج و آموزش؛
كارشناسي ارشد: 1. آمار و داده¬پردازی 2. توسعه اقتصادي 3. مباني توسعه روستايي 4. برنامه‌ريزي و كاربرد آن در توسعه روستایی 5. سیاست و توسعه کشاورزی 6. ارزیابی پروژه 7. اصول توسعه صنايع روستايي و كشاورزي 8. سیستم‌های دینامیکی 9. نظام¬های بهره‌برداری در واحدهای
دكتري:
  بازديد : 16362
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان